Concrete Bowl Fountain – FTN 164

Bowl Type Fountain